پرونده های تخطی و تخلفات رسانه یی ابتدا در دادستانی کل یا لوی سارنوالی بررسی نمی شوند

به اساس مادۀ ۴۳ قانون رسانه های همگانی صلاحیت رسیدگی ابتدایی پرونده های تخطی و تخلفات رسانه یی به کمیسیون رسانه های همگانی تفویض شده است و هرگاه شکایتی به هر ادارۀ حتی به ادارۀ محترم لوی سارنوالی صورت می گیرد، به اساس مادۀ مزبور، پرونده های خبرنگاران غرض رسیدگی باید به آن کمیسیون احاله…