لت و کوب خبرنگاران توسط پولیس، جرم بوده و عاملین آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب الیاس موسوی فملبردار تلویزیون استقلال و جمشید حکاک خبرنگار تلویزیون آسیا را در هرات محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.