شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ در افغانستان

دفتر نی در نظر دارد تا از میان خبرنگاران که در پایین فهرست شده اند یکی از آن ها را بنا بر شایستگی های که شما فکر می کنید در وجود شان نهفته است و میتواند عنوان شجاع ترین خبرنگار ۱۳۹۳ افغانستان را از آن خود بسازد، معرفی نماید. شما میتوانید برای یکی از خبرنگاران…