یورش به نهاد های حکمی به ویژه بر رسانه های آزاد به اساس قوانین افغانستان جرم است

شب گذشته دوشنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۳ شماری از افراد وابسته به زورمندان محلی در ولایت هرات بر دفتر تلویزیون خصوصی (ناب) یورش برده و دست به تخریب وسایل و شکستن شیشه های دفتر آن اداره زدند.