تندیس خبرنگار شجاع به یک خبرنگار تفویض می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ۱۳ تن از خبرنگاران و گزارشگرانی را که حین تهیه گزارش در مناطق مختلف افغانستان مورد خشونت قرار گرفته و ثبت دفتر دیده بان رسانه ها نموده بودند، نامزد خبرنگار شجاع سال ۱۳۹۳ نموده و به همه پرسی واگذار نمود.