لغو کمیسیون غیرقانونی تخلفات رسانه یی اقدام خوب برای اجرای قانون رسانه های همگانی پنداشته می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لغو کمیسیون غیرقانونی بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی را مورد استقبال قرار می دهد و آن را اقدام خوب برای اجرای قانون رسانه های همگانی می پندارد.