فشار بر رسانه ها و خبرنگاران غیر قابل تحمل است

مسؤلان دولتی و نماینده گان مردم در شوراهای ولایتی نباید در برابر خبرنگاران متوسل به اعمال فشار و ارعاب رسانه ها و خبرنگاران شوند، زیرا افشاء گری و تهیۀ گزارش های تحقیقی که در آن چهره های فاسد و قانون شکن افشاء می شوند، کمک شایانی در تحکیم قانونیت درکشور می کند.