شماری از جوانان و نهاد هایی که بیشتر در رسانه های اجتماعی فعال بودند، از سوی نی تقدیر شدند

در محفلی که به مناسبت پایان هفتۀ رسانه های اجتماعی در دفتر نی برگذار شده بود سه تن از جوانانی که در رسانه های اجتماعی نقش فعال داشتند و در پی فراخوان دفتر نی، مقاله های در رابطه به نقش رسانه های اجتماعی و پیامد های آن نوشته بودند، تندیس نی اهدا گردید.