جامعه جهانی باید برای حمایت از رسانه ها متعهد بماند

قرار است، روز شنبه تاریخ ۵ سپتامبر، کابل میزبان نشست مقامات ارشد جامعۀ جهانی و دولت افغانستان یا SOM باشد که در این نشست دولت افغانستان و جامعه بین المللی بر تعهداتی که در کنفرانس توکیو داده بودند، از پیشرفت ها و چالش های چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو(TMAF)، بحث های میان مقامات افغانی و دول…