تهدید شبکه های تلویزیونی طلوع و یک از سوی طالبان برخلاف ارزش های اسلامی، انسانی و جهانی می باشد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، تهدید طالبان هراس افگن بر شبکۀ تلویزیونی طلوع و یک را به شدت محکوم می نماید. طالبان با این اقدام؛ بار دیگر دشمنی شان را با انسانیت و تمدن آشکار می سازد.