انفجار در دفتر رادیوی محلی سانگه (حانگه رادیو) در شهر قندهار، جنایت جنگی بوده و به شدت محکوم است

حوالی ساعت ٧ شام امروز پنج شنبه انفجار در داخل محوطه ی رادیوی محلی سانگه در شهر قنداهار صورت گرفته که خسارات هنگفت مالی را در پی داشته است، اما خوشبختانه به کارمندان آن رادیو آسیب نرسیده و نشرات آن نیز فعال است.