نقض قانون اساسی افغانستان تحت هر شرایط و عنوانی را بر نمی تابیم

شورای وزیران حکومت وحدت ملی افغانستان در یک اقدام دور از انتظار و غیر قانونی به تمام ادارات دولتی و امنیتی دستور داده است تا کارمندان و ماموران دولتی که در تظاهرات مردمی بیستم عقرب شرکت داشتند شناسایی و مورد بازپرس قرار دهند.