پیش نویس موازین اخلاقی خبرنگاران

تمام خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها مکلف استند که بلند ترین معیار حرفه یی بودن را در جریان وظایف شان، رعایت کنند. در کنار رعایت قوانین نافذ در کشور، خبرنگاران و مدیران و دست اندر کاران رسانه ها برای حفظ معیار های حرفه یی نیاز به خودمقرارتی کردن دارند که به آن تعهد دوام…