موازین اخلاقی خبرنگاری به همه پرسی خبرنگاران افغانستان قرار می گیرد

از آنجائیکه خبرنگاران افغانستان از داشتن یک سند واحد موازین اخلاقی خبرنگاری محروم هستند و نبود چنین یک سند واحد خبرنگاران این کشور را با مشکل مواجه ساخته و دلیل برخی از مشکلاتی که خبرنگاران در جریان کار با آن مواجه می شوند نیز همین مورد بوده است.