جان باختن یک خبرنگار پناه جوی افغانی در آب های ترکیه ضایعه بزرگ برای آزادی بیان در افغانستان است

به اساس گزارش های رسیده به دفتر نی، فیروز مظفری، یکی از عکاسان خبری ((photo journalist افغانستان که می خواست به کشور های اروپایی پناهنده شود، قایق آن ها در آب های ترکیه غرق شده و با جمع دیگر از پناه جویان افغانستان جان باخته است. فیروز مظفری، با خانواده اش یک جا در آب…