هفت خبرنگار، برندۀ تندیس نی شناخته شدند

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزادافغانستان به پاس سوم می یا روز جهانی آزادی مطبوعات برنامۀ را به منظور تقدیر از کاکرد های خوب کارکنان رسانه ی راه اندازی نمود. امسال نیز هفت تن از خبرنگاران و بهترین های عرصۀ خبرنگاری توانستند در یک رقابت آزاد و سالم تندیس های نی را به دست…