نى حمایت کننده ى رسانه هاى آزاد افغانستان لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران را در جریان تظاهرات امروز به شدت محکوم مى کند

آخرین اطلاعاتی که تا اکنون به دفتر نی رسیده امروز به تعداد ٨ خبرنگار، فلمبردار و عکاس در جریان تظاهرات از سوی برخی از معترضین لت و کوب و اهانت شده اند و در مواردی هم کمره های شان را نیز شکسته اند.