ریاست جمهوری پیشنهاد رسانه های افغانستان مبنی بر تأخیر در تمدید جواز های رسانه ها را پذیرفت

برمبنای فقرۀ سوم ماده ی هشتم مقرره ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی که مشعر است:” فعالیت رسانه و نهاد در ختم میعاد مندرج فقرۀ دوم این ماده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ارزیابی و جواز فعالیت آن ها در بدل پرداخت نصف حق الامتیاز، مندرج فقرۀ ۳، مادۀ هفتم…