عاملین طرح ناکام ترور رئیس تلویزیون خصوصی یک باید در یک دادگاه علنی محکوم به مجازات شود

دستگیری سه تن افراد انتحاری که بنا به اعتراف خود ایشان با تعبیهء مواد انفجاری دراطراف منزل آقای فهیم هاشمی صاحب امتیاز تلویزیون “یک” قصد ترور او را داشته اند، زنگ خطری است بگوش تمام رسانه ها و ازهمه مهمتر تهدید جدی درعرصهء سرمایه گذاری برای تحقق آزادی بیان است.