در صورت عدم رعایت ماتم ملی از سوی رسانه ها، کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه یی؛ باید رسانه های خاطی را معرفی نماید

  دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز یک شنبه را در پی انفجار های مرگبار که روز گذشته در میان اعتراض کننده گان جنبش روشنایی صورت گرفت و بیشتر از ۸۰ تن کشته و حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده اند، ماتم ملی اعلام نمود.