هر نوع سانسور در رسانه های افغانستان، برخلاف قانون اساسی کشور است

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اقدام وکیل شورای ولایتی هرات را که اقدام به سانسور گفته های خودش کرده است؛ به شدت محکوم نموده و آنرا مغایر مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان می داند.