عاملان لت و کوب، شکنجه و بازداشت غیر قانونی یک فعال رسانه یی و مدنی در بغلان باید هر چه زودتر بازداشت شوند

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، بازداشت و لت و کوب یکی از فعالین رسانه یی و جامعه ی مدنی ولایت بغلان از سوی ماموران امنیت ملی را غیر قانونی دانسته و به شدت محکوم می کند.