رئیس جمهور که ادعا می کند حامی آزادی بیان است، باید محافظانش را که خبرنگار رادیو کلید را تهدید و اهانت کرده اند، به دادگاه معرفی کند

  مسعود انصار، خبرنگار رادیو کلید؛ صبح امروز زمانی از سوی محافظان رئیس جمهور تهدید و اهانت شد که می خواست برای پوشش خبری گشایش قصر ستوری در وزارت خارجه برود.