نی، ضمن استقبال از تصویب طرزالعمل امنیت خبرنگاران و رسانه ها؛ آرزو می کند دولت با سوءاستفاده از این طرزالعمل آزادی رسانه ها را زیر سوال نبرد

    طرزالعمل امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه های افغانستان، روز گذشته مورخ دوم سنبلۀ ۱۳۹۵، در شورای امنیت ملی به تصویب رسید.