یافته های نی: نتایج یک نظرسنجی برای نخستین بار از سانسور در رسانه های اجتماعی پرده بر میدارد

  یافته های یک نظرسنجی که از سوی دفتر نی راه اندازی شده است، نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق کاربران رسانه های اجتماعی به دلایلی مختلف از نشر و پخش مطالب انتقادی در رسانه های اجتماعی خودداری می کنند.