در دو ماه اخیر سال روان معادل با هشت سال گذشته خشونت برعلیه خبرنگاران کشور اتفاق افتاده است

یافته های دفتر نی نشان میدهند که درسال روان میلادی؛ به طور بیسابقۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه یی درچهارولایت کشور شدیدا مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته اند.