رسانه های پاکستانی باید از ملت افغانستان معذرت بخواهند

   رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در کنفرانس قلب آسیا که در شهر امرتسر هندوستان برگزار شده بود؛ مساعدت ۵۰۰ ملیون دالری دولت پاکستان را رد نمود و گفت: این پول را بهتر است پاکستان در مبارزه با تروریزم هزینه کند.