تعرض بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر می شود

    اخیراً یکی از استاد های دانشگاه تخار در صفحۀ فیس بوک اش علیه آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه های کشور اظهارات غیر مسؤلانه و غیر قانونی ایراد نموده اند که سبب تشویش و نگرانی شماری از خبرنگاران در کشور گردیده است.