۴۱۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی افغانستان در سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه یی افغانستان سپری شد. در جریان این سال در مجموع ۴۱۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران اعمال شد که از آن میان ۱۴ خبرنگار و کارمند رسانه یی به قتل رسیده و ۲۳ مورد زخمی، ۴۳ مورد لت و کوب، ۳۳۸ مورد تهدید و…