دولت افغانستان باید مصونیت بیشتر خبرنگاران و رسانه هارا تضمین کند

دولت افغانستان از تمام رسانه های کشور خواسته است تا ایشان در گزارشهای خبری و سایر برنامه های مطبوعاتی، پس ازین آنعده منسوبین نیروهای امنیتی کشور را که توسط هراس افگنان به قتل میرسند، واژه شهید را برای ایشان بکار ببرند.