مشکلات و چالش های فراراه رسانه های محلی در افغانستان را بردارید

   تکثر و رشد رسانه های همگانی خصوصی بعنوان بزرگترین دستاورد یک و نیم دهۀ اخیر که حتی درسطح منطقه تا اکنون بی نظیر بوده است، درحال حاضر درمعرض خطرات جدی از ناحیهء مشخص یعنی بدامنی، عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات مالی مواجه شده است.