سخنگوی وزارت دفاع ملی از بابت اهانت کردن خبرنگاران، باید معذرت بخواهد

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در یک برنامۀ تلویزیونی که از طریق شبکۀ تلویزیونی آرزو به نشر می رسید، تمام خبرنگاران را دیوانه خطاب نموده اهانت کرده است.