اهانت بر رسانه ها و خبرنگاران، از هر آدرس و نشانی که باشد، غیر قانونیست

بشیر احمد تینج، عضو مجلس نمایندگان و سخنگوی ژنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری در واکنش به محاصره ی خانه آقای دوستم توسط نظامیان، در صفحه فیسبوکش از رسانه ها به شدت انتقاد نموده و بدون مشخص نمودن رسانهء، همه رسانه ها را اجیر خوانده است.