سال ۱۳۹۵ خورشیدی با حدود ۴۰۰ مورد خشونت در برابر کارمندان رسانه یی پایان یافت

سال ۱۳۹۵ خورشیدی، خشونت بار ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان گذشت. به اساس گزارش سالانۀ دیده بان رسانه های دفتر دفتر نی، در جریان سال ۱۳۹۵ خورشیدی در مجموع ۳۹۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سراسر افغانستان رخ داده است.