بیش از نصف مخاطبان رسانه های افغانستان: رسانه های کشور به عمق قضایا نمی پردازند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به عنوان حامی و پشتیبان آزادی بیان و همچنان ناظر بر ارایۀ معلومات از طریق رسانه ها بر شهروندان کشور، به شکایت برخی از مخاطبان رسانه ها مواجه شد که در آن از نپرداختن رسانه ها به عمق قضایا ناراض بودند.