حکومت افغانستان مکلف است تا اطمینان خاطرشهروندان را بصورت صریح و روشن درقبال حفظ دستاوردها و ارزش های مندرج در قانون افغانستان فراهم کند

    ما همه صلح میخواهیم. رسانه های افغانستان در صلح بیشتر به بالندگی میرسند، اما صلح باید تضمین کنندهء دستاوردهای پانزده سال اخیر و ارزشهای مندرج درقانون اساسی افغانستان باشد. باداشتن قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین میکند نباید برضد آزادی بیان در فرایند صلح،  تفاهم یا صحبتی صورت گیرد.