کمیسیون رسیده گی بر تخلفات رسانه یی باید قضیۀ گزارش خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه را به صورت جدی پیگیری کند

   خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه (نوید سلطانی) گزارش را تهیه و آن را از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر رسانده است که در آن هم قانون اساسی افغانستان و هم قانون رسانه‌های افغانستان نقض شده است.