منافع عامه نباید در فرایند دیجیتال سازی تلویزیون ها در مقابل منافع شرکت های تجارتی نادیده گرفته شود

   مقررۀ دیجیتال سازی تلویزیون های افغانستان در حال نهایی شدن است و قرار است پس از رای‌زنی های کارشناسانه به تصویب کابینۀ افغانستان برسد. منافع عامه و به ویژه شهروندان افغانستان که مخاطبان تلویزیون ها اند؛ نباید در فرایند دیجیتال سازی تلویززیون ها در مقابل شرکت های تجارتی که خدمات دیجیتالی ارایه می کنند، نادیده…