نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی افغانستان در درون سازمان رسانه‌

    گزارش پژوهشی که در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان تهیه شده است، نشان می‌دهد که حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این کشور از سوی مالکان رسانه‌ها نقض می شود.