نبود امنیت و مصؤنیت برای خبرنگاران هنوز هم یک نگرانی بزرگ است

دو تن از خبرنگاران تلوزیون ملی ولایت ننگرهار( بازمحمد شینواری و محمد رفیق معروف‌خیل) عصر امروز یک‌شنبه اول دلو، زمانی‌که برای پوشش خبری به ولسوالی غنی‌خیل ولایت ننگرهار رفته بودند، حین برگشت موتر حامل آن‌ها در منطقۀ ولسوالی بتی‌کوت آن‌ولایت مورد حمله قرار گرفته؛ زخمی‌شده اند و رانندۀ آن‌ها به شهادت رسیده است.