نی ضمن استقبال از رفع تحریم خبری در بدخشان خواهان برداشتن گام‌های عملی از سوی حکومت در قبال تعهداتش است

خبرنگاران و جامعه‌ای رسانه‌ای بدخشان دست از تحریم اخبار حکومت برداشتند. پس از عذر‌خواهی والی بدخشان جنرال احمد فیصل بیک‌زاد، این تصمیم از سوی جامعه خبرنگاری آن ولایت گرفته شد.