اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. آرزو یحیی زاده آنتیلا بارکزیثریا رضاییثریا شجاعیفاطمه رحیمی فرشته رحیمی فرشته فاضلیمهناز حیدریصنم نیکزاد هدیه شریفی آرزو یحیی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷ آنتیلا بارکزی۲۰۱۸/۸/۲۷ ثریا رضایی ۲۰۱۸/۸/۲۷ ثریا شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷ فاطمه رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷ فرشته رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷ فرشته فاضلی۲۰۱۸/۸/۲۷ مهناز حیدری ۲۰۱۸/۸/۲۷ صنم نیکزاد…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. فایزه عسکریبصیره مصممریحانه نیکزادزهرا حسن زادهسهیلا شجاعیسهیلا هاشمی عاطفه علی زادهفاطمه عزیزیقدسیه شجاعیلینا دانشجوندا عزیزیهما سادات کریمه شجاع زاده فایزه عسکری۲۰۱۸/۸/۲۷ بصیره مصمم۲۰۱۸/۸/۲۷ ریحانه نیکزاد۲۰۱۸/۸/۲۷ زهرا حسن زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷ سهیلا شجاعی۲۰۱۸/۸/۲۷ سهیلا هاشمی ۲۰۱۸/۸/۲۷ عاطفه علی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷ فاطمه عزیزی ۲۰۱۸/۸/۲۷…