حکومت باید زمینه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات را مساعد بسازد

چندی قبل «مرکز قانون و دموکراسی» در یک بررسی و درجه بندی قوانین، قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را در رده‌ی نخست اعلام کرده و گفته است که بهترین قانون در شاخص حق دسترسی به اطلاعات است.