مقرره منع خشونت علیه خبرنگاران با مؤیده‌های قابل اجرا می‌تواند جزئی از راه‌کار پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت باشد

در آستانه‌ی روز جهانی «پایان دادن به فرهنگ معافیت از پی‌گرد عدلی جرایم علیه خبرنگاران» نی تاکید می‌کند که مقررۀ منع خشونت علیه خبرنگاران با مؤیده‌های قابل اجرای آن باید از سوی نهاد‌های رسانه‌ای در هم‌یاری با دولت، تصویب و به توشیح رییس جمهور برسد.