خبرنگاری تحقیقی

15- ۲۶جولای ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۱۱ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن شرکت کرده بودند. اکمل خوگیانیخیرالله پرهارخمینی سجادجاوید صافیابرار مومندریاض الله موقیمزیسمیع الله حلالمحب الله ماموند اکمل خوگیانی_ رادیو مینه۲۰۱۸/۱۰/۲۴ https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/123akm.mp3 خیرالله پرهار_ رادیو همیشه…