خبرنگاری تحقیقی

<p> این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. در این آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. الهه راحتحشمت خراسانیکوثر طینتمحجوبه کریمیمسعود بارکزیمصطفی رحیمیتوفیق صدیقیاحمد نوید کاوشسید احمد راشد کاشفی الهه راحت حشمت خراسانی کوثر طینت محجوبه کریمی مسعود بارکزی مصطفی رحیمی توفیق صدیقی احمد نوید کاوش سید احمد راشد کاشفی Previous tab…