اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. مژگان ناصریارشیرین توحیدیسجیه حسینیمدینه مروتمولوده تواناصدف نغشبندیآمنه کوهستانیرویا حسنی مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf” width=”100%”…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. طاهره خاوریلیلی سروریزینب هاشمیسیما محمدیگلثوم حسنی طاهره خاوری-23/11/2018 لیلی سروری-20/11/2018 زینب هاشمی-20/11/2018 سیما محمدی-2/12/2018 گلثوم حسنی-25/11/2018 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. کریمه مقصودیانسکینه حنانیمریم ایوبینفیسه ساداتشراره عزیزیمرجان توان بخشطاهره علیزادهخاطره درویشلیلا منتظمصابره هاشمینرگس احمدیالینا کریمیمرضیه ابراهیمیصدف احمدیمرضیه مقصودی کریمه مقصودیان ـ اتفاق اسلام 1/12/2018[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/4-Karima-Maqsodian-Women-workers.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سکینه حنانی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/14-Sakina-Hannani-Women-and-society.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مریم ایوبی -…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید. اسما صافیجمیلهکرشمهشکیلا شاهتجلا صافی اسما صافی – رادیو ارزښت 7/1/2019 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Asma-Report.mp3 جمیله ـ پوهنتون خراسان 28/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Jamila-.mp3 کرشمه – رادیو مینه 11/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Karishma-.mp3 شکیلا شاه – پوهنتون خراسان 5/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Shakila-.mp3 تجلا صافی _ رادیو ارزښت 8/12/2018…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید. گلالی نظریعزیزه گلالی نظری -رادیو بداون 15/11/2018 عزیزه _ رادیو بدلون 11/11/2018 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت بلخ دایر گردید. راضیهفریباکاترینانوریهسمانهروحیناشریفهزرغونهدریا راضیه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Razia-Mosavi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فریبا- رادیو نوبهار 1/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Friba-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] کاترینا-رادیو نهاد 3/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Katrina-Omari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نوریه- تلویزیون آرزو 1/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Noria-Atayee.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سمانه- رادیو عصر نو 31/12/2018[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Samana.pdf” width=”100%”…