اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. مژگان ناصریارشیرین توحیدیسجیه حسینیمدینه مروتمولوده تواناصدف نغشبندیآمنه کوهستانیرویا حسنی مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018 شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019 سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019 مدینه مروت _تلویزیون آیینهNo URL defined for Wonder PDF Embed…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. طاهره خاوریلیلی سروریزینب هاشمیسیما محمدیگلثوم حسنی طاهره خاوری-23/11/2018 لیلی سروری-20/11/2018 زینب هاشمی-20/11/2018 سیما محمدی-2/12/2018 گلثوم حسنی-25/11/2018 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. کریمه مقصودیانسکینه حنانیمریم ایوبینفیسه ساداتشراره عزیزیمرجان توان بخشطاهره علیزادهخاطره درویشلیلا منتظمصابره هاشمینرگس احمدیالینا کریمیمرضیه ابراهیمیصدف احمدیمرضیه مقصودی کریمه مقصودیان ـ اتفاق اسلام 1/12/2018 سکینه حنانی مریم ایوبی – رادیو صدا جوان 30/11/2018 نفیسه سادات-مجله بهینه شراره…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید. اسما صافیجمیلهکرشمهشکیلا شاهتجلا صافی اسما صافی – رادیو ارزښت 7/1/2019 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Asma-Report.mp3 جمیله ـ پوهنتون خراسان 28/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Jamila-.mp3 کرشمه – رادیو مینه 11/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Karishma-.mp3 شکیلا شاه – پوهنتون خراسان 5/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Shakila-.mp3 تجلا صافی _ رادیو ارزښت 8/12/2018…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید. گلالی نظریعزیزه گلالی نظری -رادیو بداون 15/11/2018 عزیزه _ رادیو بدلون 11/11/2018 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت بلخ دایر گردید. راضیهفریباکاترینانوریهسمانهروحیناشریفهزرغونهدریا راضیه فریبا- رادیو نوبهار 1/1/2019 کاترینا-رادیو نهاد 3/1/2019 نوریه- تلویزیون آرزو 1/1/2019 سمانه- رادیو عصر نو 31/12/2018 روحینا شریفه زرغونه دریا- رادیو ملی بلخ 5/1/2019 Previous tab Next tab