اساسات خبرنگاری در رسانه ۱۹اکتوبر- ۳ نومبر ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران روزنامه های دولتی برای مدت ۱۰ روز در داخل دفتر روزنامه وطنداران دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن از خبرنگاران که ۱۱ تن آن طبقه اناث بودند شرکت کرده بودند. روزنامه های دولتی افغانستاننفیسه یعقوبینفیسه یعقوبییلدا بلوچمحمد رفیق قادرینیک…