خبرنگاری تحقیقاتی ۸- ۲۲ می ۲۰۱۶

این آموزش از تاریخ ۸ الی ۲۲ می سال ۲۰۱۶ از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۲۵ تن خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی  دایر گردید. سید منیر احمد اقبالجهان زیب مومند اجمل متینامان الله جبیبنرگس نوریفوزیه آرینعاقله واسقضیاالحق سمندربشیر احمد رسولیعبدالحلیم ابراهیمیعبدالمبین همدردشفیع الله اکبریمحمد قسیم فرمندآرین سلطانی سلطانیواخیل احمد عزیزنازیه…

خبرنگاری تلویزیونی پیشرفته ۱۷ اپریل- ۴ می ۲۰۱۶

این آموزش از تاریخ ۱۷ اپریل الی ۴ می سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای ۲۰ تن خبرنگاران تلویزیون تعلیمی و تربیتی در داخل کتاب خانه تلویزیون تعلیمی و تربیتی دایر گردید. محمد یاسین امینصفور رحمان هاشمیمحمد خان انیستمیم مزیدیفهیم نیکزادمصطفی رحیمیفضل خالد نوریغلام ایشان سخااجمیر رحمانیغلام سرورعصمت…

اساسات ژورنالیزم ۳- ۸ جنوری ۲۰۱۶

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. روزالدین احمدیبادر امیرزیسبحان الله اسحاق اسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab

اساسات ژورنالیزم ۴- ۸ اکتوبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۱۰ تن آن از طبقه ذکور بودند. فرشته روهیدبصیر احمد نعیمیمختار احمد امیری عبدالحمید هوتکی وحیدالله آشنا نظیر احمد ریشتنی محمد ظاهر پوپل فضل حبیب هنر هدایت الله کریمیآغا ولی عزیزالرحمن…

اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۳ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند. شگوفه جاوید احمد رشیدیشاهد سرتاج امید سمسور اجمل سروری فضل الله فضلیمحمد حبیبشجاع الدینعبدالله شگوفه تلویزیون کندهار جاوید احمد رشیدی رادیو څانگه شاهد سرتاج…

اساسات ژورنالیزم ۷- ۱۱ جون ۲۰۱۵

صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹  تن  که ۷ تن آن از طبقه اناث و ۲ تن آن از طبقه ذکور بود شرکت کرده بودند. کبرا اکبری نادیه ساداتزهرا اکبری رویا…

گزارش از فساد ۲۳- ۲۷ اگست ۲۰۱۵

صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه صنف گزارش از فساد  از تاریخ ۲۳  الی ۲۷ اگست برای ۱۰ اشتراک کننده دایر گردید.و درین برنامه آموزشی ۳ تن  قشر اناث و ۷ تن آقایان اشتراک کردند. فریبا آرام حمیده تیموریزینب محسن احمد خالد محبشایق احمدیار رامین فرهمندعصمت الله یزدان پناه محمد فرامرزحسن احمدی علی جاوید…

ویدیو ژورنالیزم ۳۱ جنوری- ۱۱ فبروری

صنف ویدیو ژورنالیزم برای مدت ۱۲ روز برای ۱۱  اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی یک تن  قشر اناث و ۱۰ تن آقایان اشتراک کردند. ام البنین پناهیامید شیرزادصبور زمانیعصمت سلیمانیشرف الدین علمیمحمد اسماعیل صفامحمد نسیم جاهدفایق افغان هرویملک فرهنگباقر حسینینعیم همدرد ام البنین پناهی امید شیرزاد صبور زمانی عصمت سلیمانی شرف الدین علمی…

اساسات ژورنالیزم ۲۰- ۲۸ سبتمبر ۲۰۱۵

صنف اساسات ژورنالیزم  برای مدت ۷ روز و  برای ۱۵ اشتراک کننده دایر گردید. جمعه خان عصمتیعبدالرحمن حکیم زادهکریم منتظریامیر محمد بابر اتوکنسیم نوری عبدالواسیع یوسفیعبدالبصیر پوپل معروف شیرزاد اسدالله طاهری محمد تیموری نصرالله احمدیسید حسن انوری ذکریا بهزاد سید هادی موساوی جمعه خان عصمتی محصل عبدالرحمن حکیم زاده تلویزیون ملی کریم منتظری محصل امیر…

اساسات خبرنگاری ۵- ۹ اپریل ۲۰۱۵

صنف اساسات خبرنگاری  از تاریخ ۵ الی ۹ اپریل برای ۷  اشتراک کننده گان در دفتر نی هرات  دایر گردید. نسیم احمد تنهاحسن احمدی علی حسین حسینیفرهاد کلندریعلی جوادیمسیح یوسفی محمد فرامرز نسیم احمد تنها بنیاد شیخ الاسلام حسن احمدی محصل علی حسین حسینی محصل فرهاد کلندری علی جوادی مسیح یوسفی طلوع اندیشه محمد فرامرز…