گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان که از طرف دفتر نی در کندهار با اشتراک ۵ تن از خبرنگاران دایر گردیده بود، در ماه نومبر ۲۰۱۶ به تعداد ۴ گزارش از اشتراک کننده گان این ورکشاپ دریافت گردید. عبدالقادر تکینگزارش ۲گزارش صوتیگزارش صوتی ۲ عبدالقادر تکین[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بې-روزګاره-څوانان-یې-د-ګټي-وټي-ستر-سرچینه-بولي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] گزارش ۲[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/اروپا-ته-رواني-کورنۍ-تر-مرګه-پوري-رسيږي-Copy.pdf” width=”100%”…

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

<p> ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۳۰ می الی ۱ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۱۵ تن خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولبادر امیرزیسبحان اللهاسحاقاسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab </p>

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی مزار شریف به تاریخ ۱ الی ۵ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۱۲ تن خبرنگاران دایر گردید. گزارش اولگزارش دومگزارش سومگزارش چهارم گزارش اول قاچاق جوانان افغان به خارج از مرزهای افغانستانجوانان در هر جامعه نقش سرنوشت ساز و اساسی را بازی می کنند در…

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان۲۴- ۳۱جولای ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۲۴ الی ۳۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۱۴ تن خبرنگاران رادیو  تلوزیون ملی دایر گردید. رمضیه رامز رحمانیملیحه اسلامیعزیزه ایوبیمیرویس هوتکروح الله صدیقاحمد عظیمیشفیع الله حسن خلیلسمیع الله کاموالسمیع الله کاموالناصرشاه سرحدینسرین امرخیلفوزیه آرینعبدالظهور گلزاهگلالی عزیز پورسلیمان دهقانگزارش چاپی۱ گزارش چاپی۲گزارش…

کابل- گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان ۱۷ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۱۷ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۶ تن خبرنگاران دایر گردید. سید جعفر رحیمیهیواد رفعتمریم نصرتمینه اسلاماحمد شاه نیکزادحبیب الله سراج سید جعفر رحیمی هیواد رفعت مریم نصرت مینه اسلامhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/gozarash-Meena-.mp3 احمد شاه نیکزادhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ahmad-shah-Nikzad-رادیو-تلویزیون-دعوت.mp3 حبیب الله سراجhttps://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Gozarash-qachaq-Habibullah-Saraj-Radio-Nai.mp3 Previous tab Next tab

گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان ۳۱ می- ۲ جون ۲۰۱۶

ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۳۱ می الی ۲ جون ۲۰۱۶ به تعداد ۸ تن خبرنگاران دایر گردید. محمد عظیم روفیغلام حسین الهامفاطمه رضاییبشیر احمد رسولیمحمد افضل مومندفرهاد بیدارحمیدالله امیریمحمد حسیمگزارش اولگزارش دوم محمد عظیم روفی غلام حسین الهام فاطمه رضایی بشیر احمد رسولی محمد افضل…

کورس کوتاه مدت پیشرفته قانون رسانه ها

این آموزش از تاریخ ۱۷-۱۹ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( ننگرهار ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو مزمل در داخل خودی رادیو مزمل دایر گرددید . محمد دین احمدعزیز الله عزیزادریس شگیوالهارون هلالذکریا همتگلزاده سنگرگلستان تمیمگزارش صوتی محمد دین احمد عزیز الله عزیز ادریس شگیوال هارون…

کورس کوتاه مدت پیشرفته تولید بسته های رادیویی

این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( کندهار ) برای ۶ تن خبرنگاران رادیو سانګه در داخل خودی رادیو سانګه دایر گرددید . محمد فردوس فردوسیعبدالقدیر تکینمنیر احمد کاکرمحمد شاهمحمد حکیم آرینعبدالباری امیدی گزارش صوتی محمد فردوس فردوسیپهکندهارکیمعلولینپهرنګارنګلوبوبوختدی،خودباسکیټباللوبډلهئۍډیرهدپاموړده. دکندهارښارپهعینوښارګوټیکیهرهورځیوشمیرمعلولیندباسکیټباللوبیلپارهراټولیږی.دویپهعینوښارګوټیکیدباسکیټبالیومجهزلوبغالیلری،چیدکاراوټولنیزوچاروریاستاړونددافغانمعلولینودټولنیپهمرکزکیواقعدیدکندهاردمعلولینوباسکیټباللوبډله۱۶غړیلریچی۱۲ئیدمعلولینوپهمنتخبهلوبډلهکینیولکیږی.دکندهاردمعلولینودباسکیتباللوبډلیکفتان حمیدالله واییچیددغیلوبدلی۲کالهکیژیچیجوړهسویدههغهوایی،چیدغهلوبغالیورتهد ICRC اوافغانمعلولینوټولنیلهخواجوړسویاوهرمعلولکولایسیچیتمریناولوبهپکښیوکړی.…

کورس کوتاه مدت پیشرفته تولید بسته های رادیویی

این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( هرات ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو فریاد در داخل خودی رادیو فریاد دایر گرددید. میرویس اکبراقبال خادمعمر حنیفسید مصطفی انزلهمدثر شاه وزیریاحسان الله نصیریمیلاد پدرامگزارش صوتی تولید بسته های رادیوییگزارش صوتی تولید بسته های رادیویی…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته

این آموزش از تاریخ ۱۰-۲۱ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( مزار ) برای ۹ تن خبرنگاران تلویزیون اریانا بلخ در داخل خود تلویزیون اریانا بلخ دایر گرددید . عبدالحمیدریحانه رسولیسلسله امامزادهوحیده فیضیمحمد منصور مرادینجیب فریادنصار احمد فایقولید صدیقی عبدالحمید ریحانه رسولی سلسله امامزاده وحیده فیضی محمد…